062/ 165 70 89

Gradjevinski materijal

Gradjevinski materijal

Svaki materijal koji se koristi u gradjevinarstvu predstavlja gradjevinski materijal. Postoji nekoliko podela gradjevinskog materijala . Prema poreklu na veštačke i prirodne, prema sastavu na proste i složene i prema nameni na materijal za niskogradnju i visokogradnju. Po konstruktivnim osobinama dele se na vezivne i noseće. Postoji veliki broj gradj materijala, a nabitniji su: kamen, drvo, cement, čelik, beton, staklo, aluminijum, pesak, opeka, šljunak, gips i kreč.

Jedan od najvašnijih gradjevinskih materijala je kamen, koji nastaje drobljnjem stena, prirodnim ili veštačkim putem. Prirodnim putem se dobija erozijom, usled delovanja mraza, kiše, vetra, poplava, zemljotresa, plime i oseke, i dr prirodnih uticaja. U današnje vreme kamen se može dobiti i veštački mlevenjem, drobljenjem, sečenjem i sitnjenem na razne načine. U gradjevinarstu postoji nekoliko vrsta kamena ‘ lomljeni, pločasti, u obliku kvadra i kamen za podove sečen u obliku podnih obloga.

Drvo spada u prirodne gradjevinske materijale, nastalo od drvenastog dela biljke. Koristi se kao delimično i potpuno obradjeno. Potpuno obradjeno drvo je u obliku dasaka, greda, oblica, stubova i talpi. Delimično obradjeno koristi se samo za privremenu upotrebu, zbog štetočina koje se u kori mogu nastaniti. U gradjevinarstvu delimo drvo na tvrdo i meko. Meko drvo je lakše za prevoz i obradu od tvrdog, pa se zato češće i koristi.

Pesak je prirodni granulovani materijal, sastoji se od finih zrnaca kamena I minerala. Zrna peska su veličine 0,05-2mm. Minerološki posmatrano, zrnca peska sastoje se od zrnaca kvarca, rutila, cirkona, granata, apatita, turmalina, magnetita itd. U pesku koji je transportovan, mogu se naći I feldspati, obično delimično kalanoisani. Najveća vrednost peska u svakodnevnom životu je njegova uloga kao gradjevinskog materijala. Najčešće korišćen pesak u gradjevinarstvu je grub ili oštar pesak, koji je idealan za pravljenje betona I raznih vrsta maltera. Pesak koji se prevozi na veće udaljenosti, može imati karakteristične abrazije na površini, nastale od vode ili vetra.

Šljunak spada u sedimentne stene i sastoji se od nevezanih zrna različite veličine. Geološka definicija glasi da je šljunak stena sa oblim zrnima veličine izmedju 75mm i 2cm. Ima širok spektar primene, ali njegova najbitnija uloga je u proizvodnji betona. Ovo je najbitniji gradjevinski materijal. Može biti majdanski i rečni. Majdanski ili brdski šljunak ima oštre ivice, a dobija se raspadanjem stena i kotrljenjem niz padinu, usled dejstva atosferalija ili vetra. Najčešće nije čist, sadrži delove ilovače, i prašinu. Rečni šljunak je zaobljen i nalazi se u koritima reka, čist je i sastoji se od kvarca, najotpornijeg materijala koji se nije vremenom rastvorio. Postoji i veštački šljunak koji se dobija mlevenjem i drobljenjem kvarcnih, porfirnih, krečnjačkih, granitnih i ostalih stena. Sličan je majdanskom po oštrim ivicama, s tim što je ovakav šljunak čistiji i kvalitetniji. Koristi se u iste svrhe kao i prirodni, a najveću upotrebu našao je u nasipanju sesoskih puteva, tkz makadama.

Cement je hidraulički mineralni vezivni material koji se dobija mlevenjem Portland cementnog klinkera, koji se dobija pečenjem krečnjaka I gline na temperaturi od 1400 stepeni Celzijusa. Koristi se primarno za pravljnje maltera I betona.

Čelik predstavlja leguru gvoždja I ugljenika. Hemijska I termodinamička definicija glasi da je čelik metastabilna legura železa I magnetita. Ovo je najviše korišćen metalni materijal, upravo zbog njegove široke primene I niske cene proizvodnje. On može biti vrlo krt I tvrd kao kod martenzitnih čelika, ali I vrlo mek I rastegljiv, podesan za duboko izvlačenje. Čelik je osnovni konstrukcioni materijal zbog njegovih osobina poput duktilnosti, tvrdoće I zatezne čvrstoće.

Malter predstavlja vezivni materijal koji se dobija mešanjem osnovnog agregata, tj peska, vode I osnovnog veziva (cement ili kreč ). Najbitnija razlika izmedju betona I maltera je u agregatu koji se koristi. Tako za malter koristimo pesak a za beton šljunak. Malteri dobijaju naziv po vrsti vezivnog matrijala koji ulazi u njjegov sastva. Tako krečni malter sadži kreč I koristi se za oblaganje zidova, tj fine radove. Hidrulički sadrži hidraulički kreč ili cement I veće je čvrstine pa se koristi I u konstrukciji, pored oblaganja zidova.

Kreč je gradjevinsko vezivni I gradjevinski materijal koji se dobija pečenjem dolomite I krečnjaka u rotacionim, cilindričnim pećima na visokoj temperature od 1000 do 1200 stepeni Celzijusa, I to je tkz tačka sinterovanja. Može biti u obliku praha ili grumena, lak je, I prljavo bele je boje. Koristi se za spoljašnje I unutrašnje krečenje, za dezinfekciju odredjenih podloga, kao efikasan insekticid I kao vezivno sredstvo u pravljenju maltera. Čuva se u vodi, tako da ne dodje u kontakt sa vazduhom, ali treba ga čuvati od smrzavanja.

Opeka je zidni gradjevinski materijal, najmasovniji materijal keramičke industrije, a dobija se sušenjem, foriranjem I pečenjem smese sastavljene od glinenog materijala, vode I peska. Može biti u obliku pune opeke, specijalne, šuplje opeke, monta I zidnih blokova.

Crep je vrsta gradjevinskog materijala, a predstavlja krovni pokrivač koji se uglavnom pravi od gline, Može biti I od stakla Ili betona. Vrste glinenog crepa su glineni crep, vučeni crep, biber vučeni crep, kanalice, specijalne vrste crepa. Betonski I crep od stakla spadaju u novije varijante crepa.

Lim je vrsta gradjevinskog materijal koja se dobija od metala ili legure metala. U obliku je tanke ploče, koja se u početku pravila od gvoždja. Osim u gradjevinarstvu, koristi se I u maetalnoj industriji I zantastvu za pravljenje raznih posuda I predmeta. Postiji više vrsta limova, u zavisnosti od materijala I legure od koje se pravi, pa tako imamo gvozdeni, pocinkovani lim, aluminijumski lim, plastificirani, čelični I bakarni lim. U gradjevinarstvu se koristi za iradu krovnih površina, oluka, ograda, ukrasnih delova I izradu trafika, garaža, vikendica I dr montažnih objekata.

Naša firma obavlja delatnost prevoza kamionom, bilo da je to Iberlauf kamen, šljunak potreban za izgradnju ili adaptaciju, pesak, ugalj, humus, ili neki drugi gradjevinski materijal. Transport se vrši kamionima kiperima, a materijal možemo nabaviti sami ili po vašem izboru. Pored gradjevinskog materijala prevozimo I druge vrste materijala ili robe, bilo da je u pitanju selidba ili odvoz nepotrebnih stvari. Pored toga, obavljamo I uslugu rušenja objekata. Izuzetno smo profesionalni, brzi I efikasni. Ako želite da Vaš gradjevinski materijal stigne u dogovorenom roku , I to po veoma povoljnoj ceni, obratite se nama. Dovoljno je samo da pozovete naš broj, uverite se I sami.Za sire podrucje Beograda vrsimo kamionski prevoz gradjevinskog materijala po specifikaciji koju nam vi dostavite.